Pytania i odpowiedzi

AKCJONARIAT PRACOWNICZY

1. DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ AKCJONARIUSZEM MICHELIN?

Grupa dąży do tego, aby akcjonariat był bardziej dostępny dla pracowników. „Akcjonariat pracowniczy jest ważny z dwóch powodów: świadczy o zaufaniu i zaangażowaniu nas wszystkich wobec naszej Grupy; przyczynia się też do wzmocnienia trwałego akcjonariatu, czyli do większej stabilności kapitału Grupy. Z tych dwóch powodów chcemy, żeby w nadchodzących latach akcjonariat pracowniczy intensywnie się rozwijał”.

2. CZY PRACOWNICY-AKCJONARIUSZE BĘDĄ MIEĆ WIĘCEJ PRAW NIŻ POZOSTALI PRACOWNICY?

Nie. Status akcjonariusza nie ma związku ze statusem pracownika. Każdy z nich obejmują odrębne przepisy. Status akcjonariusza – niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem, czy nie – uprawnia do otrzymywania informacji o sytuacji ekonomicznej i finansowej firmy, do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz do otrzymywania dywidendy, której wysokość i wypłata są ustalane zależnie od wyników firmy i poddawane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

3. NA JAKI ZYSK MOŻE LICZYĆ PRACOWNIK-AKCJONARIUSZ?

Jak każdy akcjonariusz, co roku będzie on otrzymywać dywidendę od każdej posiadanej akcji zależnie od wyników firmy i decyzji Walnego Zgromadzenia. Kalkulacja zysków musi uwzględniać otrzymywane dywidendy i ewentualny zysk realizowany w chwili sprzedaży akcji. Dopiero w chwili sprzedaży akcji wiadomo, czy pracownik zrealizował zysk, czy nie. W przypadku spadku kursu akcji Michelin pracownik straci pieniądze tylko wtedy, gdy zdecyduje się sprzedać akcje.

4. CO TO JEST ZYSK/STRATA KAPITAŁOWA ?

Zysk to różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu akcji. Jeżeli różnica ta jest dodatnia, akcjonariusz-pracownik otrzymuje zysk. W przeciwnym przypadku ponosi stratę.

OKRES BLOKADY I ZARZĄDZANIE AKCJAMI

1. KIEDY AKCJAMI BĘDZIE MOŻNA DYSPONOWAĆ?

 Akcje zakupione w ramach BIB’Action będą zablokowane przez 5 lat od dnia przydziału, o ile nie zajdzie sytuacja umożliwiająca ich przedterminowe odblokowanie. Po tym okresie będą dostępne na koncie pracownika w Sharinbox prowadzonym przez Société Générale. W ramach planów AGA (bezpłatnego przydziału akcji) prawa do przyznanych akcji podlegają tzw. czteroletniemu okresowi nabywania uprawnień. 

2. KTO BĘDZIE UDZIELAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRACOWNIKÓW PO DOKONANIU SUBSKRYPCJI?

Strona shareaction.michelin.com jest do Twojej dyspozycji.  Aby uzyskać więcej informacji, możesz również skontaktować się z zespołem ds. akcjonariatu pracowniczego Michelin pod adresem compte-fonction.infoshareholder@michelin.com lub z korespondentem ds. akcjonariatu pracowniczego w Twoim kraju. W przypadku wszelkich pytań związanych z zarządzaniem kontem można skorzystać z platformy „Nomilia” Société Générale:• 1 844 890 5676 (Stany Zjednoczone i Kanada)• +33 2 51 85 67 89 (wszystkie inne kraje)

3. DLACZEGO OBOWIĄZUJE OKRES BLOKADY?

Okres blokady jest ustalony przez francuskie prawo. Obowiązek zatrzymania akcji na 5 lat bez możliwości ich sprzedaży jest nakładany w zamian za korzyści podatkowe przyznane przez państwo francuskie.

4. CZY W OKRESIE PRZECHOWYWANIA AKCJI TRZEBA PŁACIĆ KOSZTY ZARZĄDZANIA NIMI?

Tak, ale Michelin pokrywa je w całości w imieniu swoich pracowników, dopóki pracują oni w naszej firmie.

5. CO SIĘ DZIEJE PO UPŁYWIE OKRESU BLOKADY?

Można samodzielnie sprawdzić dostępność swoich akcji, logując się na konto Sharinbox. Jeżeli są dostępne, można je sprzedać lub zatrzymać.

6. CZY SPRZEDAŻ WIĄŻE SIĘ Z KOSZTAMI BANKOWYMI?

Tak. Michelin wynegocjował ich wysokość dla wszystkich pracowników. W 2023 r. wynoszą one 0,3% kwoty brutto transakcji, lecz nie mniej niż 6 EUR za każdą transakcję. Uwaga: podana wartość procentowa i kwota mogą ulegać zmianom. Podane wartości mają charakter orientacyjny.

7. W JAKI SPOSÓB PRACOWNIK ZOSTANIE ZAWIADOMIONY O LICZBIE AKCJI, KTÓRYMI DYSPONUJE?

W przypadku subskrypcji internetowej pracownik otrzyma potwierdzenie wskazujące liczbę zapisanych akcji. W razie potrzeby zespół Biura Obsługi Akcjonariuszy będzie miał dostęp do tych dokumentów. Kontakt z biurem jest rownież możliwy poprzez konto funkcyjne biuroakcyjne@michelin.com Ponadto każdy pracownik, który dokona subskrypcji, otrzyma pod koniec 2023 r. informację o liczbie przydzielonych akcji. Wszyscy akcjonariusze mają także dostęp do strony internetowej Société Générale www.sharinbox.societegenerale.com umożliwiającej sprawdzenie konta i zarządzanie dostępnymi akcjami.

8. JAK OBSERWOWAĆ KURS AKCJI MICHELIN NA GIEŁDZIE W PARYŻU?

Notowania akcji Michelin są podawane w intranecie poszczególnych krajów oraz na korporacyjnej stronie Michelin. Ponadto większość głównych gazet ekonomicznych codziennie podaje kursy akcji wielkich firm o zasięgu światowym.

9. KTO ZARZĄDZA AKTYWAMI PRACOWNIKÓW?

W wyniku przetargu na zarządzanie akcjami pracowników w większości krajów Grupy został wybrany francuski bank Société Générale. W Wielkiej Brytanii wybrany został bank Equiniti.

10. CO ZROBIĆ, ŻEBY AKCJE ZOSTAŁY PRZEDTERMINOWO ODBLOKOWANE?

Pracownik musi skontaktować się ze swoim koordynatorem ds. akcjonariatu pracowniczego, któremu dostarczy niezbędne dokumenty. Zatwierdzi on wniosek zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju i prześle go do banku. We Francji pracownik może skontaktować się z Société Générale bezpośrednio przez Internet lub telefonicznie, podając niezbędne dokumenty. Przez Internet: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/ lub telefonicznie pod numerem:  1 844 890 5676 (USA i Kanada) +33 2 51 85 67 89 (wszystkie inne kraje) Więcej informacji na temat przedterminowego odblokowania na :  https://www.esalia.com/en/savers/early-redemption/permitted-situations-for-early-release-employee-savings-plan/

PRZEDTERMINOWA SPRZEDAŻ

1. W JAKICH PRZYPADKACH MOŻLIWE JEST PRZEDTERMINOWE ODBLOKOWANIE AKCJI?

Akcje nabyte w ramach BIB’Action są blokowane na 5 lat, licząc od dnia przydziału, za wyjątkiem przypadków wcześniejszego odblokowania akcji na warunkach przewidzianych przez prawo. Aby dowiedzieć się o przypadkach wcześniejszego odblokowania w Twoim kraju, zapoznaj się z dodatkiem lokalnym (regulamin Grupowego Programu Oszczędnościowego dla Francji) lub skontaktuj się z koordynatorem odpowiedzialnym za akcjonariat pracowników w Twoim kraju. Aby skorzystać z wcześniejszego odblokowania akcji należy dostarczyć odpowiednie dokumenty. W przypadkach innych niż przewidziane przez prawo wnioski nie będą przyjmowane. Prawa do akcji w ramach planu AGA (bezpłatnego przydziału akcji) są przyznawane po spełnieniu warunków dotyczących osiąganych wyników po 4 latach.

2. CZY MOŻNA ODBLOKOWAĆ AKCJE OTRZYMANE W WYNIKU SUBSKRYPCJI, JEŻELI ZDARZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZEDTERMINOWE ODBLOKOWANIE AKCJI NASTĄPI MIĘDZY ZAKOŃCZENIEM SUBSKRYPCJI A DNIEM PRZYDZIAŁU AKCJI?

Tak, ale w takim przypadku stosuje się specjalną procedurę. Każde zdarzenie, które zajdzie w dniu następującym po zakończeniu subskrypcji lub później, może być podstawą do przedterminowego zwolnienia akcji otrzymanych w wyniku subskrypcji. Pracownikowi przysługuje termin nieprzekraczający 6 miesięcy (od dnia zaistnienia podstawy zwolnienia akcji – zawarcia związku małżeńskiego, partnerskiego itp.) na skorzystanie z tego prawa. Wnioski o przedterminowe zwolnienie akcji zostaną rozpatrzone z początkiem stycznia 2024 r. w oparciu o zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w ramach BIB’Action 2023.

OPODATKOWANIE

1. CZY AKCJE SĄ OPODATKOWANE?

W większości krajów przepisy dotyczące operacji tego rodzaju są korzystne. Opodatkowane mogą być jednak ewentualne zyski i dywidendy. Zainteresowani pracownicy powinni zapoznać się z lokalnym dodatkiem dołączonym do formularza subskrypcji, aby dowiedzieć się o ustawodawstwie obowiązującym w krajach poza Francją. Pracownicy we Francji powinni się zapoznać się z broszurą BIB’Action. Przewodnik podatkowy jest również dostępny w shareinbox: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/