Weź udział w programie akcjonariatu pracowniczego Michelin

Dołącz do nas!

Do tej pory mamy 77 000 akcjonariuszy - pracowników w ramach Grupy Michelin, czyli więcej niż połowa pracowników! Świadczy to o zaufaniu pracowników w Spółkę.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO BIB’ACTION?

Co roku pracownicy Grupy Michelin mają możliwość zapisania się do programu akcjonariatu pracowniczego BIB’Action za pomocą strony shareaction.michelin.com w zakładce BIB’Action.

Warunki kwalifikacji

Aby się kwalifikować, pracownicy muszą:
• być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w spółce Grupy, która uczestniczy w Grupowym Planie Oszczędnościowym (fr. Plan d’Epargne Groupe, PEG) i mieści się w uprawnionym do udziału kraju; 
• mieć co najmniej trzymiesięczny staż pracy w dniu otwarcia subskrypcji (ciągły lub nieciągły od 1 stycznia poprzedniego roku),
• być nadal zatrudnieni w spółce w dniu ich subskrypcji.

W przypadku Francji dotyczy to wszystkich typów umów (umowa na czas określony lub umowa na czas nieokreślony, umowa o profesjonalizację, umowa o przyuczenie do zawodu itp.), niezależnie od tego, czy są aktywne, czy zawieszone (urlop bezpłatny, urlop rodzicielski itp.). Stażyści, pracownicy tymczasowi i pracownicy zewnętrzni nie są pracownikami Michelin i nie kwalifikują się. 

Poza Francją warunki kwalifikujące pracowników Grupy Michelin są określone w lokalnej dokumentacji udostępnianej pracownikom. 

Łączna liczba akcji oferowanych pracownikom w ramach programów BIB’Action jest ustalana przez Grupę zgodnie z budżetem przegłosowanym przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Zniżka/Dopłata firmy

Uprawnieni pracownicy korzystają z 20% zniżki od ceny referencyjnej akcji oraz darmowych akcji oferowanych w zależności od liczby subskrybowanych akcji.(*)

 

(*) różne warunki dla Wielkiej Brytanii

Historie pracowników

Można również zapoznać się z opowieściami pracowników, którzy zasubskrybowali BIB’Action.

Od 2003 r. Michelin posiada Komitet Akcjonariuszy Michelin, w skład którego wchodzą akcjonariusze indywidualni i akcjonariusze będący pracownikami Grupy. Rolą tego komitetu jest refleksja na poprawą komunikacji z akcjonariuszami indywidualnymi i z pracownikami. Poniżej nasi trzej pracownicy-akcjonariusze opowiadają o swoich doświadczeniach. 

Adrien De Paredes: Od 6 lat jestem akcjonariuszem, a jednocześnie pracownikiem. W 2018 roku skorzystałem z programu akcjonariatu, wiedząc tylko, że zyskam dodatkowe akcje. Dziś również jestem przedstawicielem BIB’Action w mojej placówce oraz członkiem CAM (Komitetu Akcjonariuszy Michelin) od 2021 roku! W świecie finansów wiele się nauczyłem i gdybym miał możliwość zainwestowania więcej, zdecydowanie zainwestowałbym w akcje.

Carine Katzenfort Poty: Jestem akcjonariuszem-pracownikiem Michelin od ponad 2 lat. Możliwość zostania akcjonariuszem po preferencyjnych stawkach mnie jeszcze bardziej do tego zachęciła. To bardzo atrakcyjna i przyszłościowa oferta dla pracowników. Grupa kieruje się wartościami, do których pracownicy są bardzo przywiązani. Inwestowanie w Grupę umożliwia przyczynianie się do jej rozwoju i wzmacnia poczucie przynależności do firmy. To piękny przykład partnerstwa i uznania dla pracowników. To także realna szansa, ponieważ mamy prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu i możemy otrzymywać dywidendy.

Nicolas Morin: Jestem akcjonariuszem-pracownikiem od 2012 roku. Zasubskrybowałem akcje za pośrednictwem mojego banku, jeszcze zanim zacząłem korzystać z planów BIB’Action. Wiedziałem, że Michelin to solidna firma i że zmienność jest częścią rynku akcji. Dla mnie inwestycja w swoją firmę jest logicznym krokiem, gdyż dzięki przyczyniasz się „pośrednio” do jej wyników, a to oznaka zaufania. Jest to korzystne, gdyż ma się w ten sposób czas, by wykorzystać odsetki złożone. Czuję się jeszcze bardziej zaangażowany w realizację mojej misji. Ponadto od 2021 r. jestem członkiem CAM i moim zadaniem jest rozwijać komunikację z akcjonariuszami indywidualnymi i pracownikami.

JAK ZOSTAĆ AKCJONARIUSZEM?

Inne sposoby, aby zostać akcjonariuszem:

Grupa może nieodpłatnie przydzielać akcje Spółki niektórym swoim pracownikom w ramach programów bezpłatnego przydziału akcji (programy AGA). Decyzja o utworzeniu takich programów jest poddawana pod głosowanie akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. 
Prawa do akcji przyznanych w ten sposób podlegają tzw. czteroletniemu okresowi nabywania uprawnień: akcje zostaną nabyte z końcem tego okresu, pod warunkiem że beneficjenci pozostaną pracownikami Grupy przez całe cztery lata niezbędne do nabycia uprawnień. Kryteria wyników Grupy generalnie warunkują ostateczną liczbę dostarczonych akcji.  
Prawa do akcji, zanim nie zostaną przekonwertowane na akcje Michelin, nie dają możliwości otrzymania dywidendy ani udziału (w tym prawa głosu) w Walnym Zgromadzeniu.  

Pracownik może kupować akcje Michelin poza planami BIB’Action – albo od Société Générale (akcje imienne zarządzane bezpośrednio przez Spółkę), albo od pośrednika finansowego (akcje imienne zarządzane przez inny podmiot).

Pytania?

Znajdź wszystkie odpowiedzi na temat akcjonariatu pracowniczego Michelin