Postanite zaposleni akcionar kompanije Michelin

Pridružite nam se!

Do danas ima više od 77.000 zaposlenih akcionara u okviru Grupe Michelin, a to je više od polovine ukupnog broja! To je znak snažnog angažovanja zaposlenih u preduzeću.

KAKO POSTATI AKCIONAR UZ BIB'ACTION

Svake godine, zaposleni Grupe Michelin imaju mogućnost da se upišu u plan akcionarstva zaposlenih BIB’Action putem veb-sajta shareaction.michelin.com na kartici BIB’Action.

Uslovi koje treba ispuniti

Da bi ispunili uslove zaposleni moraju imati:
• ugovor o radu sa kompanijom Grupe koja je članica Grupnog štednog plana (PEG), koja se nalazi u zemlji koja ispunjava uslove. 
• najmanje 3 meseca radnog staža na dan otvaranja upisa (sa ili bez prekida od 1. januara N- 1) 
• moraju i dalje raditi u kompaniji na dan upisa.

Za Francusku su obuhvaćeni o svim vrstama ugovora (ugovor na određeno vreme ili ugovor na neodređeno vreme, ugovor o stručnom osposobljavanju, ugovor o stažu itd.) bez obzira da li su aktivni ili trenutno prekinuti (neplaćeno odsustvo, roditeljsko odsustvo, itd.) Stažisti, radnici kao zamena i spoljno osoblje nisu zaposleni kompanije Michelin i ne ispunjavaju uslove. 

Izvan Francuske, uslovi podobnosti za zaposlene Michelin Grupe navedeni su u lokalnoj dokumentaciji koja je dostupna zaposlenima. 

Ukupan broj akcija koje se nude zaposlenima u okviru Akcionih planova BIB-a utvrđuje Grupa u skladu sa paketom koju su izglasali akcionari na Skupštini.

Popust / Dodatak

Zaposleni koji ispunjavaju uslove imaju popust od 20% na cenu akcije i odgovarajući dodatak u ponuđenim akcijama u zavisnosti od broja upisanih akcija.(*)

 

(*) različiti uslovi za Veliku Britaniju

 

Iskustva

Takođe ćete moći da pogledate izjave zaposlenih koji su se prijavili za BIB'Action.

Od 2003. godine Michelin ima Odbor akcionara Michelin koji je sastavljen od pojedinačnih i zaposlenih akcionara. Uloga ovog odbora je da svojim stavovima doprinese poboljšanju komunikacije sa pojedinačnim akcionarima i zaposlenima. Naša 3 zaposlena člana akcionara dele svoje iskustvo sa vama. 

Adrijen De Paredes Ja sam zaposleni akcionar 6 godina, iskoristio sam plan akcionarstva za 2018. znajući da stičem i dodatne akcije. Danas sam takođe BIB'Action koordinator u svojoj ustanovi i član CAM (Odbora akcionara Michelin) od 2021! Mnogo sam naučio iz oblasti  finansija i kad bih imao priliku da investiram više, svakako bih uložio u akcije.

Karine Kacenfort Poti Ja sam zaposleni akcionar Michelin već 2 godine. Mogućnost da postanem akcionar po povlašćenim tarifama pojačala je moju želju da se upišem. Ovo je veoma atraktivna i perspektivna ponuda za zaposlene. Grupa zastupa visoke vrednosti za koje su zaposleni veoma vezani. Ulaganje u grupu omogućava vam da učestvujete u njenom razvoju i ojačate vezu pripadnosti kompaniji. To je dobar primer partnerstva i vrednovanja zaposlenih. To je takođe dobra prilika jer imamo pravo glasa na Generalnoj skupštini i možemo da dobijemo dividende.

Nikola Moren Ja sam zaposleni akcionar od 2012. godine, pretplatio sam se preko svoje banke pre nego što sam počeo da se upisujem kroz BIB'Action planove. Znao sam da je Michelin solidna kompanija i da je neizvesnost sastavni deo trgovanja akcijama. Za mene je logičan korak da investirate u svoju kompaniju jer doprinosite „indirektno“ njenom učinku, a to je znak poverenja. Pozitivno je kada imate više mogućnosti. Smatram da ovako još više doprinosim ispunjavanju svoje misije. Štaviše, od 2021. godine sam deo odbora CAM koji pomaže u razvoju komunikacije sa pojedinačnim akcionarima i zaposlenima.

KAKO POSTATI AKCIONAR

Drugi načini da postanete akcionar:

Grupa može besplatno dodeliti akcije Kompanije nekim svojim zaposlenima putem besplatnih planova raspodele akcija (AGA planovi). Odluka o utvrđivanju ovakvih planova stavlja se na glasanje akcionara na Skupštini. 
Ovako dodeljena prava na akcije podležu takozvanom periodu sticanja od četiri godine: akcije će biti stečene na kraju ovog perioda pod uslovom da korisnici ostanu u radnom odnosu u Grupi tokom četiri godine perioda sticanja. Kriterijumi učinka Grupe generalno uslovljavaju konačan broj dodeljenih akcija.  
Pre nego što se konvertuju u akcije Mišelina, prava na akcije ne pružaju mogućnost dobijanja dividende, niti učešća (dakle ni glasanja) na Generalnoj skupštini.  

Zaposleni može kupiti Michelin akcije izvan BIB’Action planova, bilo od banke Société Générale (direktna akvizicija) ili od finansijskog posrednika (posredna akvizicija).

Imate li pitanja?

Pronađite sve odgovore u vezi s akcionarstvom zaposlenih kompanije Michelin