Akcionarstvo zaposlenih kompanije Michelin

Reč generalnog direktora:

"Vlasništvo akcija zaposlenih odražava poverenje naših zaposlenih u  strategiju kompanije Michelin i povezuje ih direktnije sa rezultatima Grupe. Želimo da povećamo udeo u vlasništvu nad kapitalom zaposlenih na 4% do 2030. godine, olakšavajući pristup deonicama svim zaposlenima, posebno onima među populacijom agenata čiji je upis naglo porastao 2022. godine na 47%.  Godišnje sprovođenje akcionarskog plana BIB'Action trebalo bi da omogući svima da stiču akcije pod povoljnim uslovima češće ili u pogodnim trenucima u životu. Redovan upis akcija omogućava sticanje Michelin akcija po ceni upisa koja je određena tokom svakog plana, koja može biti viša ili niža u zavisnosti od plana, što će uticati na ublažavanje rizika povezanog sa ulaganjem u akcije.""
 Iv ŠAPO, oktobar 2022."

U brojevima

2,20%

udeo kapitala u vlasništvu zaposlenih akcionara do dana 31.12.2022.

77 000

broj  zaposlenih akcionara Michelin do dana 31.12.2022.

1,25 €

dividende po akciji, isplaćena maja 2023. na ime fiskalne godine 2022 (*) 
(*) odobrene na Generalnoj skupštini akcionara 12 maja 2023.
fiskalne 2022.

Raspodela kapitala

na dan 31.12.2022.

institucionalnih akcionara francuskih nerezidenata
institucionalnih akcionara francuskih rezidenata
pojedinačnih akcionara
zaposlenih akcionara (penzioneri i bivši radnici su zabeleženi u pojedinačnim akcionarima)

Razlozi za ulaganje

Razlozi za ulaganje

Postanite zaposleni akcionar kompanije Michelin

Svako ulaganje u akcije predstavlja rizik od gubitka kapitala. Prošli rezultati akcija kompanije Michelin ne ukazuju na njihov budući učinak. Ovo nije savet o finansijskom ulaganju. Ova prezentacija ne predstavlja prodajnu ponudu ili traženje ponude za kupovinu hartija od vrednosti Michelin. Ako želite da dobijete potpunije informacije o kompaniji Michelin, posebno o faktorima rizika, pozivamo vas da pogledate javne dokumente koji se nalaze u Francuskoj kod Nadležnog organa za finansijska tržišta, a koji su dostupni i na našoj veb stranici www.michelin.com

Prava akcionara

Prava akcionara

Zaposleni akcionari, bez obzira da li su stekli svoje akcije putem Plana akcionarstva zaposlenih (plan BIB’Action) ili im je te akcije ponudila kompanija tokom besplatne raspodele akcija (planovi AGA), uživaju ista prava kao i drugi pojedinačni akcionari:
•    informisani su redovno o ekonomskim i finansijskim rezultatima.
•    glasaju na Generalnoj skupštini: pravo glasa je proporcionalno broju akcija u vlasništvu. Generalna skupština akcionara je skup na kojem su pozvani da učestvuju svi akcionari preduzeća. Sve važne odluke koje se tiču budućnosti preduzeća moraju imati odobrenje akcionara.
•    isplaćuju im se dividende proporcionalno akcijama u vlasništvu, ako je isplata dividende odobrena. Na dividende se plaća porez na prihod.
Zaposleni akcionari imaju pogodnost obezbeđenje naknade za troškove upravljanja od strane kompanije.

Rizici vezani za posedovanje akcija

Bez obzira na način sticanja akcija, zaposleni akcionari se suočavaju sa istim rizicima kao i pojedinačni akcionari:
•    pad cene akcije: vrednost akcije zavisi pre svega od procene koju investitori imaju o kompaniji, njenom menadžmentu, strategiji, i budućnosti na osnovu određenog broja pokazatelja i elemenata finansijske i ekonomske analize. Ona zavisi i od međunarodnih ekonomskim činilaca, geopolitičkih događaja i stanja njihovog polja poslovanja.
•    nastanak nepovoljnih poreskih uslova za akcionarstvo zaposlenih  
•    rizik deviznog kursa van evro zone

Imate li pitanja?

Pronađite sve odgovore u vezi s akcionarstvom zaposlenih kompanije Michelin