พนักงานผู้ถือหุ้นมิชลิน

ลงทุนในอนาคตของคุณ

เหตุผลที่ควรลงทุน - 1

เหตุผลที่ควรลงทุน - 2

การเป็นผู้ถือหุ้นของมิชลินหมายถึง...

... สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทที่มุ่งมั่นทำงานทุกวันเพื่อสร้างสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการพัฒนาบุคลากร ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม และผลงานทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อประโยชน์ของทุกคน

การลงทุนในมิชลิน (Michelin) หมายถึงการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าให้กับทุกคน นอกจากนี้ยังหมายถึงการมีส่วนร่วมในโครงการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ อันเกิดจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่

  • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม
  • การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • ทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานประจำวัน
  • แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับชื่อเสียงไปทั่วโลก
  • การขยายตัวในตลาดที่มีศักยภาพและหลากหลาย

ตัวเลข

2,10%

ส่วนแบ่งทุนที่ถือโดยพนักงานผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/12/2023

71 000

จำนวนพนักงานผู้ถือหุ้นมิชลิน ณ วันที่ 31/12/2023

1,35 €

เงินปันผลต่อหุ้น ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำหรับปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรทุน

ณ วันที่ 31/12/2023

ผู้ถือหุ้นสถาบันที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส
ผู้ถือหุ้นสถาบันเป็นชาวฝรั่งเศส
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 10.3%
ผู้ถือหุ้นพนักงาน (พนักงานที่เกษียณอายุและอดีตพนักงานได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคล)

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน ประสิทธิภาพของหุ้นมิชลินในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทางการเงิน การนำเสนอนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นมิชลิน หากคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับมิชลิน ที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยง เราขอเชิญให้คุณอ่านเอกสารสาธารณะที่ยื่นในฝรั่งเศสต่อเจ้าหน้าที่ในตลาดการเงินซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่ www.michelin.com

สิทธิ์และความเสี่ยงของการเป็นผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นพนักงาน ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับหุ้นผ่านแผนการถือหุ้นพนักงาน (แผน BIB’Action) หรือไม่ว่าหุ้นเหล่านี้ได้รับการเสนอโดยบริษัทในระหว่างแผนการจัดสรรหุ้นฟรี (แผน AGA) จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่น :
• รับทราบผลประกอบการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างสม่ำเสมอ

•    ลงคะแนนเสียงในที่ประชุม: สิทธิในการออกเสียงçk;สัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่ถือ
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทเข้าร่วม การตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น
•    รับเงินปันผลตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ หากมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลต้องเสียภาษีเงินได้
ผู้ถือหุ้นของพนักงานยังได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายในการจัดการที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงในการถือหุ้น

ไม่ว่าจะได้หุ้นมาด้วยวิธีใด ผู้ถือหุ้นพนักงานก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่น:
•    การลดลงของราคาหุ้น: มูลค่าของหุ้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท การจัดการ กลยุทธ์ของบริษัท และอนาคตของบริษัทเป็นหลัก โดยพิจารณาจากอัตราส่วนและองค์ประกอบของการวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความสมบูรณ์ของภาคส่วนกิจกรรม
•    การเปลี่ยนแปลงในทางลบในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของพนักงาน 
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ถือหุ้นนอกโซนยูโร

คำถาม ?

พบทุกคำตอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นพนักงานมิชลิน