Akcjonariat pracowniczy Michelin

Słowo od Członka Zarządu:

"Plan akcjonariatu pracowniczego symbolizuje zaufanie pracowników do strategii Michelin i umożliwia bezpośrednie powiązanie z wynikami Grupy. Chcielibyśmy zwiększyć udział pracowników w kapitale zakładowym do około 4% do 2030 r. poprzez ułatwienie pracownikom dostępu do planu akcjonariatu, zwłaszcza wśród pracowników produkcyjnych, wśród których liczba subskrybentów znacznie wzrosła w 2022 r. do 47%. Coroczny planu akcjonariatu BIB'Action powinien umożliwić wszystkim pracownikom częstsze nabywanie akcji na preferencyjnych warunkach. Regularne uczestnictwo daje szansę na zakup akcji Michelin po stałej cenie subskrypcji podczas każdej edycji BIB'Action. Pozwala to na złagodzenie ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje".
 Y. CHAPOT Październik 2022 r.

W liczbach

2,20%

udział w kapitale, który na dzień 31.12.2022 r. jest w posiadaniu pracowników uczestniczących w programie akcjonariatu pracowniczego

77 000

liczba akcjonariuszy-pracowników Michelin na dzień 31.12.2022 r.

1,25 €

dywidenda na akcję wypłacona w maju 2023 r. za rok obrotowy 2022 (*)
(*) zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2023 r.,
za rok obrotowy 2022

Struktura kapitału

na dzień 31.12.2022 r.

akcjonariuszy instytucjonalnych niebędących rezydentami Francji
akcjonariuszy instytucjonalnych będących rezydentami Francji
akcjonariuszy indywidualnych
akcjonariuszy - pracowników (emeryci i byli pracownicy są zarejestrowani jako akcjonariusze indywidualni)

Zainwestuj w swoją przyszłość

Powody do inwestowania

Weź udział w programie akcjonariatu pracowniczego Michelin

Każda inwestycja w akcje wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki akcji Michelin nie są wyznacznikiem jej wyników w przyszłości. Nie są to porady dotyczące inwestycji finansowych. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna akcji Michelin. Jeśli chcesz otrzymać dokładniejsze informacje na temat Michelin, w szczególności na temat czynników ryzyka, zapraszamy do zapoznania się z dokumentami publicznymi złożonymi we Francji w AMF (Autorité des marchés financiers – Komisja Nadzoru nad Rynkami Finansowymi), dostępnymi również na naszej stronie internetowej www.michelin.com.

Prawa akcjonariuszy

Prawa akcjonariuszy

Akcjonariusze - pracownicy, niezależnie od tego, czy nabyli swoje akcje w ramach programu akcjonariatu pracowniczego (programy BIB’Action) lub czy akcje zostały im zaproponowane przez spółkę w ramach programu nieodpłatnego przydziału akcji (programy AGA), mają takie same prawa jak inni akcjonariusze indywidualni:
•    do regularnego otrzymywania informacji dotyczących wyników ekonomicznych i finansowych;
•    do głosu na Walnym Zgromadzeniu: prawo głosu jest proporcjonalne do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest posiedzeniem, na które zapraszani są wszyscy akcjonariusze spółki. Wszystkie ważne decyzje dotyczące przyszłości spółki podlegają zatwierdzeniu przez akcjonariuszy;
•    do otrzymywania dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, jeżeli wypłata dywidendy zostanie zatwierdzona. Dywidendy podlegają obciążeniu podatkiem dochodowym.  Akcjonariusze będący pracownikami nie ponoszą kosztów zarządzania akcjami - jest to finansowane przez firmę.  

Ryzyka związane z akcjonariatem

Niezależnie od sposobu nabycia akcji akcjonariusze - pracownicy są narażeni na to samo ryzyko co inni akcjonariusze indywidualni:
•    spadek ceny akcji: wartość akcji zależy przede wszystkim od oceny, jaką inwestorzy wydają na temat spółki, jej zarządzania, strategii, jej przyszłości w oparciu o pewną liczbę wskaźników i elementów analizy finansowej i ekonomicznej. Zależy to również od międzynarodowej sytuacji gospodarczej, wydarzeń geopolitycznych i kondycji sektora działalności;
•    niekorzystna zmiana opodatkowania dotycząca akcjonariatu pracowniczego;
•    ryzyko kursowe dla akcjonariuszy spoza strefy euro.

Pytania?

Znajdź wszystkie odpowiedzi na temat akcjonariatu pracowniczego Michelin