ทุกคำถามและคำตอบของเรา

FAQ

โครงการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน

1. เหตุใดจึงควรเป็นผู้ถือหุ้นของมิชลิน?

ทางกลุ่มบริษัทมิชลินมีความมุ่งมั่นที่จะทาให้พนักงานสามารถเข้าถึงการถือหุ้นได้มากขึ้น “การเข้าถือหุ้นของพนักงานมีความสาคัญ 2 ประการ นั่นคือ เป็นเครื่องบ่งชี้ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของพนักงาน ในอนาคตและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความ แข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นหลัก และทาให้ทุนของบริษัทมีเสถียรภาพ มากขึ้น ด้วยเหตุผล 2 ประการนี้ กลุ่มบริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเพิ่มการถือครองหุ้นของพนักงานในปี ต่อๆ ไป”

2. พนักงานผู้ถือหุ้นมีสิทธิมากกว่าพนักงานคนอื่นหรือไม่?

ไม่ การมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับสถานะของพนักงานแต่อย่างใด โดยแต่ละสถานการณ์จะสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของสถานะตนเอง ข้อเท็จจริงของการเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือไม่ มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลฐานะทางการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจำนวนเงินและการจ่ายปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัทและตามการเสนอต่อคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่สามัญ

3. ผลประโยชน์ใดที่พนักงานผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังได้?

เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นที่ถือในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานของบริษัทและจากการตัดสินของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การคำนวณกำไรต้องคำนึงถึงทั้งเงินปันผลที่ได้รับและกำไรส่วนทุนจากการขายหุ้นที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้น เฉพาะในช่วงเวลาของการขายเท่านั้นที่พนักงานรู้ว่าจะได้กำไรส่วนทุนหรือไม่ ในกรณีที่ราคาหุ้นมิชลินมีราคาตก พนักงานจะสูญเสียเงินก็ต่อเมื่อตัดสินใจขายเท่านั้น

4. กำไร/ขาดทุนคืออะไร?

กำไรส่วนทุนคำนวณจากผลต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อหุ้น หากความแตกต่างระหว่างทั้งสองมีค่าเป็นบวก พนักงานผู้ถือหุ้นจะได้กำไรส่วนทุน มิฉะนั้นจะประสบกับการขาดทุนจากส่วนต่างของราคา

ระยะเวลาการให้สิทธิและการจัดการหลักทรัพย์

1. สามารถขายหุ้นที่ซื้อไว้ได้เมื่อไหร่?

หุ้นที่ซื้อภายใต้แผน BIB'Action จะต้องถือครองเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่จัดสรร ยกเว้นในกรณีที่มีการปล่อยหุ้น
ก่อนกำหนด หลังจากนั้นจึงสามารถขายหุ้นได้ และคุณจะเห็นจำนวนหุ้นที่สามารถขายได้ในบัญชี Sharinbox ของ
พนักงานที่ Société Générale เป็นเจ้าของ ภายใต้แผน AGA (การจัดสรรหุ้นฟรี) สิทธิในหุ้นที่ได้รับจะมี
ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ 4 ปี

2. หลังจากการจองซื้อหุ้นแล้ว ผู้ใดจะเป็นผู้ตอบคำถามของพนักงาน?

ภารกิจของผู้ประสานงานโครงการ BIB'Action จะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดการจองซื้อหุ้น หลังจากนั้นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ BIB'Action ในแต่ละประเทศที่ทำงานในแผนกการบุคคลจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา
สำหรับพนักงาน  ทั้งนี้ในบางประเทศอาจมีอินทราเน็ตที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานภาย
ใต้หัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”/ ค่าตอบแทนของฉันและผลประโยชน์ของฉัน / แผนการถือหุ้น ใน
ประเทศฝรั่งเศส หน้าข้อมูลเฉพาะจะเป็นดังนี้: https://michelingroup.sharepoint.com/sites/Intranet-France-Personnel/SitePages/actionnariat-salarie-michelin.aspx
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานได้ที่ account-function.infoshareholder@michelin.com สำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีของคุณแพลตฟอร์ม “Nomilia” ของ Société Générale พร้อมให้บริการ :
•    +1 844 890 5676 (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และ
•    +33 2 51 85 67 89 (ประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด)

 

3. ทำไมต้องมีระยะเวลาถือครอง?

ระยะเวลาถือครองกำหนดไว้โดยกฎหมายฝรั่งเศส ภาระผูกพันที่จะต้องเก็บหุ้นไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยที่ไม่สามารถขายได้นั้น เป็นผลพวงของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากรัฐบาลฝรั่งเศส 

4. มีค่าธรรมเนียมการจัดการในช่วงระยะเวลาการถือหุ้นหรือไม่?

มี แต่มิชลินจะดูแลค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมส่วนนี้ทั้งหมดของพนักงานตราบเท่าที่พนักงานยังคงทำงานอยู่ภายในบริษัท

5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบล็อกจะเกิดอะไรขึ้น?

พนักงานสามารถตรวจสอบหุ้นที่มีอยู่ของพวกเขาได้ด้วยตนเองโดยเข้าสู่บัญชี Sharinbox ของพนักงานเอง โดยมีตัวเลือกในการขายหรือการเก็บไว้ในกรณีที่มีหุ้นอยู่

6. มีค่าธรรมเนียมธนาคารเมื่อต้องการขายหรือไม่?

มีค่าธรรมเนียม โดยที่มิชลินได้ทำการต่อรองจำนวนเงินสำหรับพนักงานทุกคนไว้แล้ว ในปี 2566 คิดเป็น
0.30% ของยอดรวมของการทำธุรกรรม โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นตํ่า 6 ยูโรสำหรับคำขอใดๆ ก็ตาม โปรด
ทราบว่าอัตรานี้และจำนวนเงินอาจแตกต่างกันไปและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

7. พนักงานจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการที่สามารถทำได้อย่างไร?

เมื่อมีการจองซื้อหุ้นออนไลน์ พนักงานจะได้รับใบตอบรับยืนยันจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ผู้ประสานงานโครงการสามารถเข้าถึง
เอกสารเหล่านี้ได้หากจำเป็น นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนที่จองซื้อหุ้นไว้จะได้รับจดหมายระบุจำนวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรไว้ ณ สิ้นปี 2566 รวมถึงจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 เพื่อสรุปสินทรัพย์ทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เป็นพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Société Générale
www.sharinbox.societegenerale.com เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และจัดการหุ้นที่มีอยู่ได้

8. จะติดตามราคาหุ้นมิชลินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีสได้อย่างไร?

ราคาหุ้นของมิชลินสามารถดูได้จากอินทราเน็ตของแต่ละประเทศ รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทมิชลิน นอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายใหญ่ส่วนใหญ่จะแสดงราคาหุ้นรายวันสำหรับบริษัทระดับโลกรายใหญ่

9. ผู้ใดคือผู้จัดการทรัพย์สินของพนักงาน?

ธนาคาร Société Générale ธนาคารฝรั่งเศสได้รับเลือกหลังจากการประมูล เพื่อให้เป็นผู้จัดการหุ้น
ของพนักงานในประเทศส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท
ยกเว้นในสหราชอาณาจักร ที่ธนาคาร Equiniti ได้รับเลือก

10. วิธีการขอปล่อยหุ้นก่อนกำหนดทำอย่างไร?

พนักงานต้องติดต่อตัวแทนผู้ถือหุ้นพนักงานที่มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้กับพนักงาน ซึ่งภายหลัง
จะทำการตรวจสอบคำขอตามระเบียบการต่างๆ แล้ว คำร้องจะถูกส่งต่อให้กับธนาคาร ในฝรั่งเศส
พนักงานสามารถติดต่อ Société Générale ได้โดยตรงทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์พร้อมเอกสาร
ประกอบที่จำเป็น ทางอินเทอร์เน็ต : https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/
ทางโทรศัพท์ : 1 844 890 5676 (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) +33 2 51 85 67 89 (ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปล่อยหุ้นก่อนกำหนดสามารถดูได้ที่
https://www.esalia.com/en/savers/early-redemption/permitted-situations-for-earlyrelease-employee-savings-plan/

การปล่อยหุ้นก่อนกำหนด

1. หลักเกณฑ์ในการปล่อยหุ้นก่อนกำหนดคืออะไร?

หุ้นที่ซื้อในโครง BIB'Action จะต้องถือครองเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นใน
กรณีที่มีการปล่อยหุ้นก่อนกำหนดตามหลักเกณฑ์ หากต้องการทราบเกี่ยวกับกรณีของการปล่อย
ก่อนกำหนดในประเทศของคุณ หากต้องการทราบกรณีการปล่อยหุ้นก่อนกำหนดในประเทศของ
คุณ (ข้อบังคับของ Group Savings Plan สำหรับฝรั่งเศส) หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการผู้ถือหุ้นพนักงานของบริษัทของคุณ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนนี้ พนักงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่กำหนด เราจะไม่รับคำร้องขอปล่อยหุ้นหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
สิทธิ์ในหุ้นภายใต้แผน AGA (การจัดสรรหุ้นฟรี) สิทธิในหุ้นที่ได้รับจะมีระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ 4 ปี

2. หากพนักงานต้องการปล่อยหุ้นก่อนกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระหว่างวันที่ปิดการจองซื้อและวันจัดสรรหุ้น สามารถทำได้หรือไม่?

ได้ แต่จะมีการกำหนดระเบียบการพิเศษขึ้น พนักงานสามารถปล่อยหุ้นจากการจองซ้อในโครงการนี้ก่อนกำหนดได้หากมีเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พนักงานมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน (นับจากวันที่สำหรับเหตุผลในการปล่อยหุ้นก่อนกำหนด: การแต่งงาน, PACS และอื่นๆ) เพื่อแสดงสิทธิ จากนั้นคำขอปล่อยสินทรัพย์ก่อนกำหนดจะถูกระงับ
ไว้ และจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2567 ตามเอกสารยืนยันที่ระบุจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรมาภายใต้แผนงานของ BIB'Action 2023

 

ภาษีอากร

1. การดำเนินการดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่?

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายที่เอื้ออำนวยในการดำเนินการประเภทนี้ อย่างไรก็ตามกำไรจากการขายและเงินปันผลอาจต้องเสียภาษี พนักงานที่เกี่ยวข้องควรดูเอกสารเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนตามที่แนบมากับแบบฟอร์มการจองซื้อหุ้น เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่อยู่นอกประเทศฝรั่งเศส สำหรับพนักงานในฝรั่งเศส ควรอ่านโบรชัวร์ BIB'Action คู่มือภาษีมีอยู่ใน sharinbox 
https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/