Al onze vragen en antwoorden

FAQ

EIGENDOM VAN WERKNEMERSAANDELEN

1. WAAROM AANDEELHOUDER VAN MICHELIN WORDEN?

De Groep wil het aandeelhouderschap toegankelijker maken voor alle medewerkers. \"Het aandeelhouderschap van de medewerkers is dubbel belangrijk: het getuigt van het vertrouwen en de inzet van ons allen voor onze Groep; het draagt ook bij tot de versterking van een harde kern aandeelhouders en dus tot een grotere stabiliteit van het kapitaal van de onderneming. Om die twee redenen willen wij dat het aandeelhouderschap onder medewerkers zich in de komende jaren sterk ontwikkelt.\"

2. HEBBEN MEDEWERKERS DIE AANDEELHOUDER ZIJN MEER RECHTEN DAN ANDERE MEDEWERKERS?

Nee. Het aandeelhouderschap heeft geen enkele invloed op de status van de medewerker. Beide kennen hun eigen regels. Aandeelhouders hebben, ongeacht of ze werkzaam zijn bij Michelin, het recht om te worden geïnformeerd over de economische en financiële situatie van de onderneming. Ook beschikken ze over stemrecht tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering en over het recht om dividend te ontvangen. Het bedrag en de betaling van het dividend worden vastgesteld naargelang de prestaties van de onderneming en ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd.

3. WELKE WINST MAG EEN MEDEWERKER VERWACHTEN ALS HIJ OF ZIJ AANDEELHOUDER WORDT?

Net als iedere aandeelhouder krijgt de medewerker jaarlijks een dividend per aandeel uitgekeerd, afhankelijk van de resultaten en het besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering. Wanneer de waarde van de aandelen stijgt, kan de medewerker kapitaalwinst boeken door ze te verkopen. Bij het berekenen van de winst moet rekening worden gehouden met de ontvangen dividenden en de eventuele waardestijging bij verkoop van de aandelen. Pas op het moment van verkoop weet de medewerker of hij/zij kapitaalwinst heeft geboekt. Als de koers van het Michelin-aandeel daalt, verliest de medewerker alleen geld als hij/zij besluit aandelen te verkopen.

4. WAT IS KOERSWINST / KOERSVERLIES

Koerswinst is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van een aandeel. Als het verschil tussen die twee positief is, boekt de aandeelhouder koerswinst. Zo niet, dan lijdt hij of zij koersverlies.

WACHTTIJD EN EFFECTENBEHEER

1. WANNEER WORDEN DE AANDELEN BESCHIKBAAR?

De in het kader van het actieplan van BIB aangekochte aandelen worden gedurende 5 jaar vanaf de datum van toekenning geblokkeerd, behalve in geval van vervroegde vrijgave. Na deze periode zullen ze beschikbaar en zichtbaar zijn op de Sharinbox-rekening van de werknemer bij Société Générale. In het kader van de AGA-plannen (toewijzing van gratis aandelen) zijn de toegekende aandelenrechten onderworpen aan een wachtperiode van 4 jaar.

2. WIE BEANTWOORDT DE VRAGEN VAN DE MEDEWERKERS NA DE INSCHRIJVING?

De website shareaction.michelin.com is beschikbaar.  Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Michelin-team voor werknemer-aandeelhouders op compte-fonction.infoshareholder@michelin.com of met de correspondent werknemer-aandeelhouders voor uw entiteit. Tot slot kunt u voor alle vragen met betrekking tot het beheer van uw account terecht op het platform "Nomilia" van de Société Générale: 1 844 890 5676 (USA en Canada)• +33 2 51 85 67 89 (alle andere landen)

3. WAAROM IS ER EEN TERMIJN VAN BLOKKERING?

De termijn van blokkering wordt door de Franse wet bepaald. De verplichting om de aandelen gedurende 5 jaar te bewaren, zonder ze te kunnen verkopen, is het tegengewicht voor de fiscale voordelen die door de Franse Staat worden toegekend.

4. MOETEN ER BEHEERKOSTEN WORDEN BETAALD TIJDENS DE BLOKKERINGSPERIODE?

Ja, Michelin betaalt deze kosten volledig voor alle medewerkers zolang ze bij de onderneming werken.

5. WAT GEBEURT ER NA AFLOOP VAN DE BLOKKERINGSPERIODE?

De medewerkers kunnen de beschikbaarheid van hun aandelen zelf controleren door in te loggen op hun Sharinbox-account. Als de aandelen beschikbaar worden, hebben medewerkers de keuze om hun aandelen te verkopen of te behouden.

6. MOETEN ER TRANSACTIEKOSTEN WORDEN BETAALD BIJ VERKOOP VAN DE AANDELEN?

Ja, Michelin heeft over dit bedrag onderhandeld, zodat het voor alle medewerkers gelijk is. In 2023 bedragen de transactiekosten 0,30% van het brutobedrag van de transactie, met een minimum van 6 euro voor elke aanvraag. Let op: dit bedrag en percentage kunnen aangepast worden en worden alleen ter indicatie vermeld.

7. HOE WORDT DE MEDEWERKER OP DE HOOGTE GESTELD VAN HET AANTAL AANDELEN WAAROVER HIJ/ZIJ BESCHIKT?

Bij online inschrijving krijgt de medewerker een ontvangstbewijs waarin staat hoeveel aandelen hij of zij heeft aangevraagd. De contactpersonen kunnen deze documenten raadplegen als dat nodig is.\n\nBovendien ontvangt elke medewerker die heeft ingeschreven eind 2023 een brief waarin het toegekende aantal aandelen wordt vermeld. Ook krijgt de medewerker in de loop van het eerste kwartaal van 202' een rekeningafschrift met een overzicht van al zijn/haar aandelen.\n\nDaarnaast hebben medewerkers die aandeelhouder zijn toegang tot de website van Société Générale, <a href=\"http://www.sharinbox.societegenerale.com\">www.sharinbox.societegenerale.com</a>, waar ze hun effectenrekening kunnen raadplegen en de beschikbare aandelen kunnen beheren.

8. HOE KAN IK DE KOERS VAN HET MICHELIN-AANDEEL, GENOTEERD AAN DE BEURS VAN PARIJS, VOLGEN?

De koers van het Michelin-aandeel is te raadplegen op de intranetsites van de landen en op de corporate website van Michelin. Bovendien vermelden de meeste grote handelsdagbladen dagelijks de aandelenkoersen van grote internationale bedrijven.

9. WIE BEHEERT DE AANDELEN VAN DE MEDEWERKERS?

Een Franse bank, Société Générale, is naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure gekozen om de aandelen van de medewerkers te beheren in de meeste landen van de Groep.

10. HOE KAN EEN MEDEWERKER ZIJN OF HAAR AANDELEN VERVROEGD LATEN VRIJGEVEN?

De werknemer moet contact opnemen met zijn/haar correspondent werknemer-aandeelhouderschap en deze de nodige documenten bezorgen. Deze valideert de aanvraag volgens de voorwaarden in het land en stuurt deze door naar de bank. In Frankrijk kan de werknemer rechtstreeks via internet of telefonisch contact opnemen met Société Générale met de nodige documenten.Via internet: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/Telefonisch:  1 844 890 5676 (USA en Canada) +33 2 51 85 67 89 (alle andere landen) Meer informatie over vrijlatingszaken op : https://www.esalia.com/en/savers/early-redemption/permitted-situations-for-early-release-employee-savings-plan/

VERVROEGDE RELEASE

1. IN WELKE GEVALLEN WORDEN DE AANDELEN VERVROEGD VRIJGEGEVEN?

Uw aandelen worden voor 5 jaar geblokkeerd vanaf de datum van toewijzing, behalve in het geval van vervroegde vrijgave waarin het reglement voorziet. Voor informatie over de gevallen van vervroegde vrijgave in uw land, raadpleegt u het plaatselijke supplement (het reglement van het Groepsspaarplan voor Frankrijk) of neemt u contact op met de correspondent voor werknemer-aandeelhouders in uw entiteit. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de werknemer de nodige bewijsstukken voorleggen. Buiten deze legale gevallen zullen geen andere aanvragen worden aanvaard. Aandelenrechten in het kader van een AGA-plan worden na een periode van 4 jaar afhankelijk gesteld van prestatievoorwaarden.

2. ALS ER TUSSEN HET EINDE VAN DE INSCHRIJFPERIODE EN DE DATUM VAN TOEWIJZING VAN DE AANDELEN EEN GEBEURTENIS PLAATSVINDT DIE VERVROEGDE VRIJGAVE TOESTAAT, KAN DE MEDEWERKER DE AANDELEN WAAROP HIJ/ZIJ HEEFT INGESCHREVEN DAN LATEN VRIJGEVEN?

Ja, hiervoor geldt een speciale procedure. Vanaf de dag na de sluiting van de inschrijving kunnen zich gebeurtenissen voordoen, die de vervroegde vrijgave van de ingeschreven aandelen mogelijk maken. De medewerker heeft maximaal 6 maanden de tijd (vanaf de datum van de reden voor de vrijgave) om zijn/haar recht te laten gelden. De verzoeken tot vervroegde vrijgave zullen in eerste instantie terzijde worden gelegd om vervolgens vanaf begin januari 2024 behandeld te worden, op basis van de brief waarin het aantal aandelen vermeld wordt, dat in het kader van de BIB-actie toegekend is.

BELASTINGEN

1. WORDT ER BELASTING GEHEVEN OP DE AANDELEN?

De meeste landen hebben een gunstige wetgeving voor dit soort operaties. Eventuele waardevermeerderingen en dividenden kunnen echter aan belasting onderworpen zijn. De werknemers dienen de bij het intekenformulier gevoegde lokale bijlage te raadplegen om de wetgeving die van toepassing is in landen buiten Frankrijk te kennen. Voor werknemers in Frankrijk moet de brochure BIB'Action worden geraadpleegd. Een belastinggids is ook beschikbaar op sharinbox https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/